Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atrabilious /ætrə'bijə/  

 • Tính từ
  (y học) bị mật đen
  buồn rầu, rầu rĩ, u sầu
  hay cáu gắt

  * Các từ tương tự:
  atrabiliousness