Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Giới từ
    ở đỉnh, ở chóp
    con mòng biển đậu trên đỉnh cột buồm

    * Các từ tương tự:
    atopen, atopy