Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atonal /ei'təʊnl/  

  • Tính từ
    (âm nhạc)
    phi giọng điệu

    * Các từ tương tự:
    atonality, atonally