Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atavism /'ætəvizəm/  

  • Danh từ
    (sinh vật học)
    sự lại tổ