Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ataraxy /ætə'ræksiə/  

  • Danh từ
    sự không cảm động, sự không động tâm