Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

atabrine /'ætəbri:n/  

  • Danh từ
    (dược học) Atabrin