Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

at-a-boy /'ætə/  /bɔi/

  • thán từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) giỏi, cừ lắm!