Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ)
    buổi tiếp khách ở nhà riêng (khách đến lúc nào cũng được trong một hạn thời gian nhất định)