Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

astronomical /æstrə'nɒmikl/  

 • Tính từ
  [thuộc] thiên văn học
  (khẩu ngữ) rất lớn, quá chừng
  he's been offered an astronomical salary
  anh ta ăn lương rất cao

  * Các từ tương tự:
  astronomically