Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] tinh tú, [thuộc] thiên thể
  an astral body
  một thiên thể

  * Các từ tương tự:
  astrally