Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

associationism /əsousi'eiʃənizm/  

  • Danh từ
    thuyết liên tưởng