Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

associational /əsousi'eiʃənl/  

  • Tính từ
    liên tưởng