Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assimilation /ə,simə'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự đồng hóa