Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (triết học) xác nhận