Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assertiveness /ə'sɜ:tivnis/  

  • Danh từ
    thái độ khẳng định; thái độ quả quyết