Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assertively /ə'sɜ:tivli/  

  • Phó từ
    [một cách] khẳng định;[một cách] quả quyết