Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    hợp ngữ, ngôn ngữ (chương trình) tổ hợp