Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    chương trình dịch mã số; thợ lắp ráp

    * Các từ tương tự:
    assembler language, assembler operator