Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người thử, người thí nghiệm; người xét nghiệm, người phân tích (kim loại quý)