Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assayable /ə'seiəbl/  

  • Tính từ
    có thể thử, có thể thí nghiệm; có thể xét nghiệm, có thể phân tích (kim loại quý)