Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mũi lao (của các bộ lạc ở Nam phi)