Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assafoetida /æsə'fetidə/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây a nguỳ
    (dược học) a nguỳ