Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

asking price /'ɑ:skiηʒprais/  

  • giá chào bán