Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    về một bên, nghiêng
    (nghĩa bóng) nghi ngờ, ngờ vực
    (nghĩa bóng) nhìn ai một cách ngờ vực