Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aside from /ə'said frəm/  

  • Giới từ
    Mỹ
    như apart from