Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

asceticism /ə'setisizəm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa khổ hạnh
    sự tu khổ hạnh
    đời sống khổ hạnh