Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ascertainable /,æsə'teinəbl/  

  • Tính từ
    có thể xác minh

    * Các từ tương tự:
    ascertainableness