Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

asbestosis /æsbes'təʊsis/  

  • Danh từ
    (y học)
    bệnh bụi amian