Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

asbestine /æz'bestin/  

  • Tính từ
    bằng amiăng; giống amiăng
    không đốt cháy được