Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

asap /,eiesei'pi:/  

  • (viết tắt của as soon as possible)
    càng sớm càng tốt