Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật) nguyên cảo; nguyên đồ; đồ trang sức; đồ nghệ thuật