Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

artificialize /ɑ:ti'fiʃəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm mất tự nhiên, làm thành giả tạo