Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

artificiality /,ɑ:tifi∫i'æliti/  

  • Danh từ
    tính chất nhân tạo
    tính chất giả tạo