Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    tiếng nói nhân tạo/giả nhân