Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

artificial respiration /,ɑ:tifi∫lrespə'rei∫n/  

  • Danh từ
    hô hấp nhân tạo