Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật)
    đường dây giả, đường dây nhân tạo