Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

artificial intelligence /,ɑ:tifi∫l in'telidʒəns/  

  • (viết tắt AI)
    trí tuệ nhân tạo (một ngành máy điện toán có tham vọng tạo ra trí tuệ như của con người)