Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

artificial insemination /,ɑ:tifi∫l insemi'nei∫n/  

  • sự thụ tinh nhân tạo