Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

artificial cognition   

  • (kỹ thuật)
    nhận thức nhân tạo