Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arsenite /'ɑ:sinait/  

  • Danh từ
    (hoá học) arsenit