Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arsenious /ɑ:'si:njəs/  

  • Tính từ
    (hoá học) Asenơ