Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kỹ thuật) tỷ lệ đến