Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cạnh nhọn (bờ nóc nhà...)