Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (danh từ số nhiều)
  tiền còn thiếu lại
  arrears of salary
  tiền công còn thiếu lại
  việc đang làm dở, việc còn đọng lại
  arrears of correspondence
  thư từ còn đọng lại chưa trả lời
  be in (fall into) arrears [with something]
  khất lại, còn thiếu lại
  I have fallen into arrears with my rent
  tôi đã phải khất lại tiền thuê nhà
  chậm trễ, chưa xong
  I'm in arrears with the housework
  công việc nội trợ tôi còn chưa làm xong