Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

array representation   

  • (kỹ thuật)
    biểu thị/trình bầy dẫy số