Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arranger /ə'reindʤə/  

  • Danh từ
    người sắp xếp, người sắp đặt
    người cải biên, người soạn lại (bản nhạc...)