Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

arpeggio /ɑ:'pedʒiəʊ/  

  • Danh từ
    (âm nhạc) (số nhiều apeggios)
    hợp âm rải