Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đánh thức
    sự gợi lên, sự khơi dậy
    sự thức tỉnh
    sự khêu gợi tình dục