Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

around-the-clock /ə'raundðə'klɔk/  

  • Tính từ
    suốt ngày đêm