Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aromatize /ə'roumətaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm cho thơm, ướp chất thơm